Förskoleklass

Förskoleklassen är barnets första steg in i skolans värld. Sedan 2018 är förskoleklassen en obligatorisk del av skolan. Innehållet i verksamheten styrs av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 22. Skapande, utforskande lek, glädje och trygghet är viktiga hörnstenar i förskoleklassens verksamhet. I förskoleklassen växer och utvecklas barnen i sitt lärande utifrån sina förutsättningar. Deras behov och intressen tas tillvara i strukturerad undervisning där förskolans och skolans pedagogik och arbetssätt möts.
Öppettider: 08:00 — 13:00

Fritidshem

Fritidshemmet på Böskolan har plats för elever i årskurs F-3. Verksamheten kompletterar skolan och erbjuder våra elever en meningsfull och varierad fritid samt stimulerar deras utveckling och lärande under den del av dagen som ligger utanför skoltid. Planeringen av undervisningen på fritidshemmet grundar sig i läroplanen, Lgr 22, och utgår från elevernas behov och intressen. På fritids erbjuds eleverna dagligen varierande upplevelsebaserade och situationsstyrda aktiviteter.
Från och med läsåret 2021-2022 erbjuder vi öppen fritidsverksamhet - "fritidsklubb" - för elever i årskurs 4.
Öppettider: 07:30 — 17:30

Grundskola

I grundskolan fortsätter elevernas utveckling och lärande. Kunskapsuppdraget är i fokus samtidigt som stor vikt läggs vid trygghet och gemenskap. Delaktigheten i det egna lärandet ökar successivt genom ett formativt förhållningssätt med lärandematriser och tydlig återkoppling. Kooperativt lärande, där elevernas kunskaper utvecklas i samarbete med varandra, bygger arbetsgemenskap under strukturerade och demokratiska former. Redan från de tidiga skolåren tränas eleverna i ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik och under sina år på Böskolan växer eleverna till självständiga och reflekterande individer.
Öppettider: 08:00 — 16:00