Behandling av personuppgifter på Böskolan

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Det är en europeisk lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får lov att hanteras. GDPR ersätter den tidigare lagen, Personuppgiftslagen (PuL), och innebär en del skärpningar kring hur personuppgifter får behandlas.

När det gäller behandlingen av personuppgifter i skolans system är huvudmannen, dvs den ekonomiska föreningens valda styrelse, ansvarig för personuppgiftsbehandlingen skolans system.

Huvudman och skolledning ansvarar för att GDPR efterlevs och att korrekta personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) finns med externa leverantörer som behandlar personuppgifter. De huvudsakliga system som används till detta på Böskolan är SchoolSoft, Google (mail, classroom) och ProRenata.

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Oftast handlar det om namn, adress, telefonnummer eller e-postadress.

Vissa personuppgifter anses som känsliga personuppgifter. Dessa får behandlas om det finns lagstöd eller krävs för att kunna utöva den verksamhet som bedrivs.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om personuppgifter
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Bakgrund

Idag är möjligheterna att fotografera, filma eller spela in ljud större än någonsin. De flesta har tillgång till uppkopplade mobiler där publicering och delning av material kan göras sekundsnabbt med ett klick. Detta ställer i sin tur också större krav på försiktighet och kunskap om hur digitalt material får hanteras.

Syftet med skolans riktlinjer är att tydliggöra vad som gäller vid fotografering, filmning och ljudupptagning i verksamheten för att skydda elevers personliga integritet.

Grundläggande regler

Skolans lokaler och område är inte en allmän plats. Detta innebär att rektor avgör om det är tillåtet för någon utomstående att fotografera, filma eller spela in ljud.

Utgångspunkten är att fotografering, videofilmning och ljudupptagning inte är tillåtet utan medgivande från rektor. Den vårdnadshavare eller anhörig som vill fotografera och/eller filma skall alltså inhämta ett samtycke i varje enskilt fall. Detta samtycke skall dokumenteras.

Vid speciella tillfällen, som t ex skolavslutningar, Lucia eller liknande, gör rektor en bedömning om fotografering, videofilmning och ljudupptagning kan ske och informerar om detta till berörda.

I de fall fotografering, filmning eller ljudupptagning är tillåten är det den som tar foton, film eller gör ljudupptagning som är ansvarig för att respektera gällande lagstiftning, främst Dataskyddsförordningen (GDPR).

Publicering och delning

Den som sprider fotografier, filmer eller ljudupptagningar till en större krets, till exempel genom att lägga ut dem på Internet, måste följa Dataskyddsförordningen. Det är aldrig är tillåtet att publicera bilder och annan information som är kränkande för de personer som förekommer på fotografierna, filmerna eller ljudupptagningarna.

Innan publicering av fotografier, filmer eller ljud på Internet av personer som går att känna igen sker, rekommenderas att samtycke inhämtas från barnets vårdnadshavare.

Som regel bör man aldrig publicera barnet/elevens namn tillsammans med bild, film eller ljudupptagning.

Samtycke för användning av bilder, filmer samt ljudupptagningar

Det förekommer att man i verksamheten tar bilder, filmar eller gör ljudupptagningar som en del i det pedagogiska arbetet. För denna behandling finns lagstöd och därför krävs inget samtycke. Sådan behandling är dock enbart för internt bruk och inte för spridning. I de enstaka fall då det eventuellt kan bli aktuellt med spridning, gäller alltid samtycke/ej samtycke enligt samtyckesblankett.

I de fall inget egentligt pedagogiskt syfte finns vid fotografering, filmning eller ljudupptagning, behöver vårdnadshavare lämna sitt godkännande om barnet/eleven skall få förekomma på bild, bli filmat/ljudinspelat. Detta görs när barnet/eleven börjar på en skolan och gäller sedan till dess att ändring görs av vårdnadshavare, eller när barnet/eleven byter skola.

Samtyckesblankett

Blankett

Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att informera skolan i fall något inträffat som gör att ett barns identitet eventuellt måste skyddas.