Kunskap

Kunskap är skolans huvuduppdrag. Böskolans elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar under ledning av engagerade och kompetenta pedagoger som alltid har elevens bästa i fokus.
På Böskolan håller vi oss ständigt uppdaterade kring aktuell forskning som rör pedagogik och lärande eftersom vi vill kunna erbjuda våra elever de bästa av möjligheter att utvecklas i sitt lärande.
En av många viktiga hörnstenar när det gäller lärande är kommunikation och samarbete. Andra viktiga faktorer är elevers möjlighet att vara delaktiga i sitt eget lärande samt förståelsen för vad som förväntas av dem när det kommer till bedömning. Kooperativt lärande, lärandematriser samt ett formativt förhållningssätt i undervisning och bedömning är viktiga delar i undervisningen på Böskolan.

Kamratskap

Kamratskap är en viktig hörnsten i vårt arbete och omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling präglar verksamheten. I skolan drivs ett aktivt arbete kring värdegrundsfrågor och alla tendenser till kränkande behandling eller trakasserier tas på största allvar.
Vårt trygghetsteam arbetar aktivt med både främjande och förebyggande insatser. Kamratstödjarna, elever från alla klasser i årskurs 4-9, utbildas och leder värdegrundsövningar i sina klasser som delar av det främjande arbetet. Vi deltar i Trivselprogrammet och trivselledare utses bland eleverna i årskurs 3-5. Trivselledarna håller regelbundet i organiserade aktiviteter under rasterna för att bidra till bättre sammanhållning och en tryggare skolmiljö. Under skolåret genomför vi flera gemenskaps- eller temadagar i åldersblandade grupper där äldre elever leder och utbildar sina yngre skolkamrater, något som är både uppskattat och värdefullt när det kommer till tryggheten bland skolans elever.

Trygghetsteamet

Trivselledarprogrammet

Plan mot kränkande behandling

Kvalitet

Kvaliteten i vår verksamhet är ett resultat av systematiskt och långsiktigt arbete där kunskapsuppdraget och värdegrundsfrågorna integreras med varandra och regelbundet följs upp, utvärderas och vidareutvecklas. Vårt systematiska kvalitetsarbete är levande och omfattar alla delar av verksamheten.
Alla pedagoger på Böskolan har adekvat högskoleutbildning och arbetar aktivt för att kombinera god undervisning med omsorg om och goda relationer till eleverna. Undervisningen utvecklas genom ett ständigt pågående kollegialt lärande och utvärderingar, både med kollegor och elever. Elevernas kunskaper är generellt mycket goda, vilket bland annat visar sig genom resultat på Nationella prov och i avstämningar med tidigare elever som vittnar om att de upplever sig mycket väl förberedda när de börjar gymnasiet.