Böskolans arbete med att utveckla vårt förebyggande arbete mot kränkningar på sociala medier.

Nätet är en integrerad del av livet, en plats för glädje, förälskelser, vänskap, underhållning och kränkningar, precis som överallt i livet.

Användningen av och tillgången till digitala medier ökar ständigt och är en helt integrerad del av våra ungdomars vardag. På nätet förekommer det precis som i den fysiska skolmiljön kränkningar och trakasserier som skolan enligt skollagen och diskrimineringslagen skall arbeta mot. Samma lagar och regler gäller oavsett vilken arena detta sker på, i vardagen, på skolan eller på nätet.

Ett viktigt utvecklingsarbete som pågår på skolan handlar om att utveckla och förbättra det främjande och förebyggande arbetet för att motverka nätmobbning.
Vi har sedan 2015 uppmärksammat och aktivt arbetat med problematiken kring kränkningar på nätet. Arbetet startade med att skolan deltog i ett aktionsforskningsprojekt lett av forskare från psykologiska institutionen på Göteborgs universitet i samarbete med Friends. De utvärderade en intervention mot nätmobbning som genomfördes på skolan. Efter att detta slutförts 2016 kom Skolinspektionen och genomförde en kvalitetsgranskning av skolans arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet. I denna granskning var Böskolan en av få skolor som inte fick någon kritik alls utan i stället lyftes vårt arbete som ett gott exempel. Centrala frågeställningar har under hela perioden från 2015 fram till idag rört kvaliteten på vårt främjande och förebyggande arbete för att motverka trakasserier och kränkande behandling på nätet.

Kartläggningar i form av elevenkäter genomförs med regelbundenhet och är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Kartläggningen baseras också på personalens iakttagelser samt på de elevsamtal/intervjuer som genomförs regelbundet av och med våra kamratstödjare (elever) och vuxenstödjare (pedagoger). Allt leds av skolans trygghetsteam där representanter från respektive arbetslag deltar tillsammans med specialpedagog och biträdande rektor.

Trygghetsteamet har tagit fram en ”lathund” för pedagoger som stöd för det aktiva, främjande och förebyggande arbetet i alla klasser på skolan, framförallt åk 4-9. Vi arbetar för att forma en gemensam grund med förståelse och kunskap för att bygga förtroende och relation även i ungdomarnas verklighet på sociala medier. Implementeringen av lathunden skall också garantera att arbetet når alla elever på skolan samt att alla pedagoger tar ett gemensamt ansvar för detta arbete. Det skall säkerställas att det integreras i det dagliga arbetet. Under vårterminen har kamratstödjarna varit på studiebesök och har utifrån vad de lärt sig varit runt i de yngre klasserna och presenterat vad de har lärt sig om sociala medier och spelvärlden.

Vuxnas förhållningssätt till elevernas/ungdomarnas tillvaro på nätet behöver utvecklas. Här krävs det att vi vuxna, både hemma och i skolan, engagerar oss med nyfikenhet och intresse och inte genom moralpanik och förbud utifrån vår egen oro och okunskap. Att bygga förtroende hos våra ungdomar är det centrala. Barn gillar oftast att berätta om allt de gör på nätet, chattar, sociala medier, spel. Om vi som vuxna är intresserade och nyfikna och ber barnen berätta når vi definitivt längre.